Den Flammende Stjerne


Gå til indhold

Hvordan bliver man frimurer?

Om frimureri

Hvordan bliver man frimurer?
Det første skridt består simpelthen i overfor en, som man véd er frimurer, at give udtryk for sit ønske om at blive medlem.

Hvad er det ved frimureri, som tiltrækker mænd? For det første kommer hver enkelt af egen fri vilje og tilskyndelse med sine egne individuelle behov og interesser. En tilslutter sig måske for derved at kunne færdes blandt mænd, som – ligesom han selv – har den opfattelse, at kun ved at udvikle og forbedre sig selv, kan man udvikle og forbedre verden. En anden kan tilslutte sig på grund af frimureriets næstekærlige aktiviteter.

Endnu andre føler sig tiltrukket på grund af deres stærke interesse for historie og traditioner, som frimureriet er så rig på. Endelig er der mange, som blandt familie og venner kan tælle nogen, som er eller som var frimurerer, og som de har beundret for deres indstilling til livet. Alle, som melder sig ind og deltager aktivt, vil opleve en broderlig samhørighed og en følelse af fællesskab og gensidig støtte, som manifesterer sig som en praktisk anvendelig udvidelse af deres egne etiske, religiøse og samfundsmæssige opfattelser.

Det følgende afsnit ”
Et Frimurerisk Ideal” blev skrevet for over et hundrede år siden og opsummerer meget af det, som tiltrækker nogen til frimureriet. Man skal naturligvis tænke på, at det er et ideal, der skildres. Det er udtrykket for et mål, som mange frimurere aldrig når, men vi har alle lovet at vandre den vej, som fører frem til dette ideal. Vi betragter ikke os selv som finere eller bedre, men vi opstiller høje standarder for os selv.

Et frimurerisk ideal
Hvis I møder en mand, som stilfærdigt og beskedent lever sit liv, og som lydefri opfylder sine pligter som mand, som borger, som ægtemand og som far, som er religiøs uden at være skinhellig, godgørende uden at være pralende, og som hjælper sit medmenneske uden at tænke på egne interesser, hvis hjerte banker varmt for venskab, hvis sind er afklaret og åbent for sunde glæder, og som i livets omskiftelighed ikke fortvivler eller i lykkens stund gribes af overmod; en mand, som kan sige sig fri for overtro og vantro og som i naturen aner den Evige Mesters finger og som føler og dybt respekterer menneskets højere mål. For hvem tro, håb og næstekærlighed ikke blot er ord uden nogen mening, men for hvem jordisk gods, ja selv livet, ikke er for dyrebart, når det drejer sig om at beskytte uskyld og dyd og at forsvare sandhed – en mand som overfor sig selv er en streng dommer, men tolerant, når det gælder hans næstes svagheder; som stræber efter at undgå fejl uden hovmodighed og at fremme klogskab uden utålmodighed. En mand, som på rette måde forstår at vurdere og forvalte sine evner. En mand, som agter dyd, selv om den måtte komme i den mest ydmyge klædning, og som ikke billiger laster om end de var klædt i purpur, og som øver ret og skel efter fortjeneste såvel til høj som til lav.

En mand, som uden at angle efter bifald, er elsket af alle rettænkende mænd, respekteret af sine overordnede og agtet af sine underordnede. En mand, som aldrig proklamerer, hvad han har gjort, kan gøre eller vil gøre, men som, hvor der er behov, roligt vil gribe ind med mod, velovervejet beslutsomhed, utrættelig energi og en usædvanlig styrke, og han vil ikke ophøre, før han har fuldført sit arbejde, og derefter vil han uden at slå sig på brystet vende tilbage til ube-mærketheden, fordi han ikke gjorde den gode handling for sig selv, men for det godes sag!

Hvis I, mine Brødre, møder en sådan mand, vil I se personificeringen af Broderkærlighed, Hjælp og Sandhed. I vil have mødt den Fuldkomne Frimurer!

Informationsmøder
Hvis det, du har læst på disse sider, har vakt din interesse og du synes, at det måske er noget, du
vide mere om, holder vi med jævne mellemrum informationsmøder.

Hvis du ønsker at blive inviteret til et sådan informationsmøde i Frimurerlogen
Den Flammende Stjerne, kan du rette henvendelse til logens Sekretær.

Hvis du imidlertid er bosiddende uden for Fyn og de omliggende øer, kan du her finde oplysninger om den nærmeste frimurerloge under
Det Danske Frimurerlaug.

Opdateret mar 18 2024
© Den Flammende Stjerne
webmaster@denflammendestjerne.dk
http://www.hitwebcounter.com/
uniqe visitores

Retur til indhold | Retur til hovedmenu